STMS College

2009 第四届大专短宣学校学员公布

 • Posted on: 4 April 2009
 • By: admin
 • 学生将收到接收信。(根据学生的英文姓名排名。)
 • 姓名 教会
  周素菁Chiew Shu Ching, Christine 主恩堂(母堂: 诗巫西教区恩道堂)
  蒋瑞琪Chiong Swee Kee 主恩堂(母堂: 古晋教区晋光堂)
  邱丽香Kiu Leh Hiong, Christina 三马拉汉卫理中心(母堂: 诗巫东教区天恩堂)
  邱欣平Kiu Ping Ping 槟城世纪花园卫理公会(母堂: 民丹莪教区明元堂)
  江美琪Kong Mei Chee 三马拉汉卫理中心(母堂: 诗巫SIB生命堂)
  李采苹Lee Chai Ping, Anne 主恩堂(母堂: 诗巫东教区锡安堂)
  林振典Ling Zing Tieng
  Publication: 

  Pages